A A A

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Stawiskowska 10, 18-421Piątnica Poduchowna, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.

3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Mają Państwo prawo do żądania od Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy:

  • dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  • sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
  • usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

6. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej prze Państwa zgody, do momentu jej wycofania.

7. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych – Łukasz Mertin  adres e-mail: ochronadanych@opspiatnica.pl

 

 

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

· administratorem systemu monitoringu jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Stawiskowska 10, 18-421Piątnica

· monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy

· podstawą przetwarzania danych jest art. 111 i art. 114 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku  o ochronie danych osobowych,

· zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 30 dni,

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

· posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych,

·   Inspektor Ochrony Danych – Łukasz Mertin  adres e-mail: ochronadanych@opspiatnica.pl