A A A
 

Udzielenie pomocy odbywa się zgodnie z programem wieloletnim
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 

 


Adresaci Programu
Z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać w szczególności: dzieci i uczniowie uczęszczający odpowiednio do przedszkoli i szkół, osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych sytuacjach, w tym osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.

Formy wsparcia
Pomoc może być realizowana w formie posiłku.
Formę pomocy ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej.

Kryteria dotyczące udzielenia pomocy
Do udzielenia pomocy w formie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej.
Pomoc w formie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Są to kwoty wynoszące odpowiednio: 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771,00 na osobę w rodzinie.
Dla dzieci podstawową formą pomocy jest gorący obiad, z którego korzystają dzieci we wszystkich placówkach oświatowych, w których osoby uprawnione mogą odbierać posiłki w jednorazowych opakowaniach.

Monitoring realizacji Programu

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na terenie gminy Piątnica realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy placówek oświatowych i lokalnych organizacji pozarządowych. Uchwała Nr 172/XXXCII/2014 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 lutego 2014 roku.

 

 

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy w formie dożywiania
proszone są o kontakt
z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, przy ulicy Stawiskowskiej 10
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1000,
lub kontakt tel. 86-2152110.