A A A

 Zryczałtowany dodatek energetyczny


Na podstawie zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,36 zł na miesiąc;

  • składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł na miesiąc;

  • składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,93 zł miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO WYDAWANE I PRZYJMOWANE SĄ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIĄTNICY UL. STAWISKOWSKA 10

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 1500 w pokoju nr 5