Aktualnie kryteria dochodowe do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł,
 • osobie w rodzinie - 600 zł,
 • rodzinie - 600 zł x liczba członków rodziny.
 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,
 5. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uprawnionych cudzoziemców.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy:

 1. samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 776 zł,
 2. osobie w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 600 zł.

Osobą samotnie gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, natomiast rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i mężczyznę - 65 lat.

Zasiłek stały ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
 • w przypadku osoby w rodzinie - w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie .Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 719 zł .W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 776 zł,
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (kryterium stanowi iloczyn kwoty 600 zł i liczby osób w rodzinie), w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek celowy
Zasiłek celowy jest świadczeniem uznaniowym, przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu Rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu”. Maksymalny dochód do uzyskania tego świadczenia stanowi 150% kryterium dochodowego, które aktualnie wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 1164 zł, na osobę w rodzinie - 900 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.