Co to stypendium szkolne?

Stypendium szkolne jest jedną z form pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Przyznaje się je na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z przepisami ustawy pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne – dla kogo?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Należy pamiętać, iż stypendium szkolne co do zasady nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. W takiej sytuacji można jednak otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza wskazanej w przepisach kwoty. Jest to dwudziestokrotność stawki zasiłku rodzinnego, która przysługuje na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych jest to osiemnastokrotność takiego zasiłku.

W przypadku stypendium szkolnego obowiązuje kryterium dochodowe obowiązujące dla świadczeń z pomocy społecznego. Oznacza to, iż aktualnie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, która uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.

Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Formy stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych stypendium szkolne może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

W określonych przypadkach stypendium szkolne może być dzielone w formie świadczenia pieniężnego.

Możliwe jest również udzielenie stypendium w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium szkolne  – ile wynosi?

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Obecnie kwota takiego zasiłku to 124 zł. Maksymalna wysokość miesięcznego stypendium zaś to 200% tej kwoty.

Stypendium szkolne – jak dostać?

Świadczenie udzielanie jest na wniosek, który mogą złożyć rodzice albo pełnoletni uczeń.

Gdzie złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy.

Stypendium szkolne – do kiedy składać wnioski?

Ważne! Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego terminu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915)

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego  w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 

 

Jeżeli chcesz to zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy   ul. Stawiskowska 10, pokój nr 1 w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30  do 15:00  – gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.